സ്വകാര്യമേഖല ബാങ്കായ കരൂർ വൈശ്യ ബാങ്ക് ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെൻറ് അസോസിയേറ്റ് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. സെയിൽസ് മാർക്കറ്റിംഗ് വിഭാഗങ്ങളിലേക്കായി മൂന്നു വർഷത്തെ കരാർ നിയമനം ആയിരിക്കും. അഭിമുഖത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നിയമനം. വിശദവിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷിക്കുന്നതിനും www.kvb.co.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക. ഇതേ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ഓൺലൈനായി വേണം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി ജൂൺ 30.

Leave a Reply