പാട്ടുരായ്പലിലുള്ള യൂണിഗെയ്ൻ നിധി ലിമിറ്റഡിലേക്ക് ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ളവർക് മുൻഗണന. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ 04872962292, 9633829292 :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here