വിവിധ തസ്തികകളിലായി 12 ഒഴിവുകളിലേക്ക് യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ആയുഷ് വകുപ്പ്, ക്ഷീര മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ്, ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ് എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലെ വിവിധ തസ്തികകളിലായാണ് ഒഴിവുകൾ ഉള്ളത്. ജനറൽ, ഒബിസി, എസ് സി എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ ഉള്ളവർക്കാണ് അവസരം. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷിക്കുന്നതിനും www.upsc.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി സെപ്റ്റംബർ 12.

Leave a Reply