സംസ്ഥാന സർക്കാറിൻറെ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിനുവേണ്ടി സി-ഡിറ്റ് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഫെസിലിറ്റി മാനേജ്‌മെന്റ സർവീസ് പ്രോജക്ടിൽ സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റർ, അസിസ്റ്റന്റ് സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റർ തസ്തികകളിൽ താല്കാലിക നിയമനം നടത്തുന്നു.  നിയമനത്തിനുളള ടെസ്റ്റ്/ഇന്റർവ്യുവിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ www.careers.cdit.org  എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി ജനുവരി 25. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അസ്സൽ യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ്, പ്രവർത്തിപരിചയം തെളിയിക്കുന്നതിനുളള രേഖ എന്നിവ സഹിതം ജനുവരി 28ന് രാവിലെ 9.30ന് അതത് പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരണം. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് www.cdit.org  എന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക. 

Leave a Reply