ത്രിശൂർ ജില്ലയിലെ കണിമംഗലത്തെ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലേക്ക് ഫാർമസിസ്റ്റ് ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ 8921028015.

Leave a Reply