തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പിഎൻബി മെറ്റ്ലൈഫ് ഓഫീസിലേക്ക് ടീം മാനേജർ, ബിസിനസ് പാർട്ണർ, ടെലി കോളർ എന്നീ തസ്തികകളിലെ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9895105587 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്

Leave a Reply