തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ പാലക്കലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമൃദ്ധി എൻറർപ്രൈസസിലേക്ക് ഡ്രൈവർ കം സെയിൽസ്മാൻറെ ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് 7012661662 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply