തൃശൂർ ജില്ലയിലെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് കോറൽ ഡ്രോയിൽ പരിചയമുള്ള ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനറെയും ടാലി അറിയാവുന്ന അക്കൗണ്ടൻറിനെയും ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 7025000777 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply