കൊച്ചിയിലുള്ള ഫൈബർ ഗ്ലാസ് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് മോൾഡേഴ്സിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9544035907 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply