എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കാക്കനാട്ടേക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡുകൾ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9567475994 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply