എറണാകുളം ജില്ലയിലെ മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ് കമ്പനിയിലേക്ക് സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്, അക്കൗണ്ടൻറ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 04972706434 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply