പാലക്കാട്‌ ജില്ലയിലെ പാഴ്സൽ സർവിസിലേക്ക് ഡ്രൈവറെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 8943776776 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply