എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ജൈവ വളം വിതരണം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9847188788 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply