‌എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പൗരൻ പബ്ലിക്കേഷൻസിലേക്ക് മാർക്കറ്റിംഗിൽ പരിചയമുള്ളവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. സ്ത്രീകൾക്ക് മുൻഗണന. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9249735321 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply