ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ചെങ്ങന്നൂർ താലൂക്ക് സർവിസ് പെൻഷനേഴ്സ് സൊസൈറ്റിയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പെൻ‌കോഴ്സ് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിലേക്ക് ഫർമസിസ്റ്റിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 0477 2261388 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply