ഫ്ലക്സ് പ്രിൻറിങ് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ, ബോർഡ് – ഫാബ്രിക്കേറ്റർ, വെൽഡർ എന്നിവരെ ആവശ്യ മുണ്ട്. ഫോൺ: 8921200330.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here