എറണാകുളം ജില്ലയിലെ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലേക്ക് ഫാർമസിസ്റ്റ് ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9947580247 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply