കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കൂത്തുപറമ്പ് ഓൾഡ് റോഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബ്രണ്ണൻ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിലേക്ക് അധ്യാപകരെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9895502480 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply