കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 0471 2737575.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here