വൈശാലി ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ മലപ്പുറം, പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട് ശാഖകളിലേക്ക് ലേഡി മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപേക്ഷകൾ 9495229010 എന്ന വാട്സാപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് അയക്കുക.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here