എം.പി.റോഡിലുള്ള ഒ.ആർ.എ. കൺസ്യൂമർ അപ്ലയൻസസിലേക്ക് ബില്ലിങ് സ്റ്റാഫ്, അക്കൗണ്ടൻറ്, സെയിൽസ് ഗേൾ, ഡെലിവറി ബോയ്സ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ: 9961 022931.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here