തിരുവനന്തപുരം കോളേജ് ഓഫ് എൻജിനിയറിങ്ങിൽ മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനിയറിങ് വിഭാഗത്തിൽ ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗസ്റ്റ് അധ്യാപകരുടെ ഒഴിവിൽ 19ന് അഭിമുഖം നടക്കും. മെക്കാനിക്കൽ വിഷയത്തിൽ തുല്യമായ ബി.ടെക്/ എം.ടെക് ബിരുദമുള്ളവർ (ഏതെങ്കിലും ഒരു യോഗ്യത ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലായിരിക്കണം പാസ്സാകേണ്ടത്) മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗത്തിൽ രാവിലെ പത്തിന് മുൻപ് അസ്സൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി ഹാജരാകണം.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here