കാട്ടക്കലിലുള്ള മെട്രോ ഏജൻസീസിലേക്ക് വെൽഡർ, വെൽഡർ വിത്ത് ഫിറ്റർ, ഷീറ്റ് കട്ടിങ് ആൻഡ് ബൈൻഡിങ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 7907974860, 9447195698 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here