വിരാട് വിശ്വകർമ ആശ്രമം ട്രസ്റ്റ്  ആരംഭിക്കുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയിലേക്ക് ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മെൻ, ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ്, മാർക്കറ്റിങ് സ്റ്റാഫ് എന്നിവരെ ആവശ്യ മുണ്ട്. ഫോൺ: 956845843.

Leave a Reply