നഗരത്തിലെ റെസ്റ്റോറൻറിലേക്ക് ബിരിയാണി മേക്കറെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ: 9400183222.

Leave a Reply