2022-23 അധ്യയന വർഷത്തിലെ ബി.എ. ഭരതനാട്യം, ബി.എ. കർണ്ണാടക സംഗീതം എന്നീ പ്രോഗ്രാമുകളിലെ പ്രവേശനത്തിനായുള്ള ഇന്റർവ്യൂ ആഗസ്ത് 10ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയുടെ അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജായ പിലാത്തറ ലാസ്യ കോളേജ് ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സിൽ നടത്തുന്നതാണ്. അപേക്ഷകർ അസ്സൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സഹിതം കോളേജിൽ ഹാജരാകേണ്ടതാണ്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here