തൃശൂർ ജില്ലയിലെ സൂപ്പർനെറ്റ് വെബ് വേൾഡിലേക്ക് ഡി.ടി.പി. ഓപ്പറേറ്ററെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ: 9745034991.

Leave a Reply