ആലുവയിലെ ടൂ വീലർ ഷോറൂമിലേക്ക് ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ, സീനിയർ സർവീസ് മാനേജർ, സെയിൽസ് ആൻഡ് സർവീസ് ടെയിനർ, ബോഡിഷോപ്പ് അസിസ്റ്റൻറ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ: 9249465571.

Leave a Reply