കാഞ്ഞിരംപാറയിൽ പ്രവർത്തി ക്കുന്ന ജെ.എസ്.എം. സർജി ക്കൽസിലേക്ക് സീനിയർ മാ നേജർ, മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യൂട്ടി വ്, ഫാർമസിസ്റ്റ്, ഡെലിവറി ബോയ്’, ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് എന്നി വരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 7902929799, 9447021393

Leave a Reply