ഹോട്ടൽ ഹോറിസണിലേക്ക് ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫിനെയും ഹൗസ് ബോയിയെയും മെയ്ഡിനെ യും ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 9349947722

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here