കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കോൺടാക്റ്റിങ് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് മാർക്കറ്റിങ് സ്റ്റാഫ്, ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ: 9895142888, 7879000900.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here