കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തലശ്ശേരി, വടകര എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് റിസപ്ഷനിസ്റ്റ്, അക്കൗണ്ടൻറ്, ടെലികോളർ, സെയിൽസ്മാൻ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ:9847001278, 9895792414.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here