തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് അക്കൗണ്ടൻറിനെ ആവശ്യമു ണ്ട്. യോഗ്യത: ബി.കോം, ടാലി. താല്പര്യമുള്ളവർ [email protected] ലേക്ക് അപേക്ഷ അയയ്ക്കുക.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here