അമ്മാടത്തുള്ള അരിമ്പൂർ ഗ്രൂപിന്റെ ത്രീവീലർ ഗുഡ്സ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതിനും ചരക്കുകൾ എത്തിക്കുന്നതിനും ഡ്രൈവറെ
ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ:9645451714.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here