കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഫറോക്കിലെ എച്ച്.പി പെട്രോൾ പമ്പിലേക്ക് ഫില്ലിങ് ജോലിക്ക് ആളെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ: 9745123555.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here