എം.ജി.യിലെ സ്കൂൾ ഓഫ് കെമിക്കൽ സയൻസിൽ ഗസ്റ്റ് അധ്യാപക ഒഴിവ്. പാനലിലേക്ക് തത്സമയ അഭിമുഖത്തിലൂടെയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. രണ്ട് ഒഴിവുകളാണുള്ളത്. യോഗ്യത: യു.ജി.സി. നിർ ദേശപ്രകാരം. വിശദവിവരങ്ങൾക്കായി www.mgu.ac.in എന്ന വെ ബ്സൈറ്റ് കാണുക.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here