മദ്രാസ് സ്കൂൾ ഓഫ് ഇക്ണോമിക്സ് നല്കുന്ന വിവിധ കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

കോഴ്സുകൾ ഏതെല്ലാം?

പിഎച്ച്ഡി,പിജിഡിഎം,ബിഎ

താത്പര്യമുള്ളവർ ജൂൺ 10നകം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സന്ദർശിക്കുക:http://www.mse.ac.in

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here