മാങ്ങാട്ടുപറമ്പ  കാമ്പസ്സിൽ  പ്രവർത്തിക്കുന്ന  ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്‌നോളജി  പഠന വകുപ്പിലെ എം.സി.എ  പ്രോഗ്രാമിൽ   എസ്.സി-1, എസ്.ടി-1,   എം. എസ്. സി  കമ്പ്യൂട്ടർസയൻസ് പ്രോഗ്രാമിൽ എസ്.സി-1  എന്നിങ്ങനെ സംവരണ സീറ്റുകൾ  ഒഴിവുണ്ട്.  യോഗ്യരായവർ ആഗസ്ത് 16ന് രാവിലെ  10:30 ന് അസ്സൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി പഠന വകുപ്പിൽ ഹാജരാകണം.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here