എം ഡി ഹോമിയോപ്പതി ഡിഗ്രി പാർട്ട് II  സപ്ലിമെന്‍ററി പരീക്ഷ സെപ്റ്റംബർ 2022  – തിയറി പരീക്ഷാ തിയതി

2022 സെപ്റ്റംബർ പന്ത്രണ്ടിനാരംഭിക്കുന്ന എം ഡി ഹോമിയോപ്പതി ഡിഗ്രി പാർട്ട് II  സപ്ലിമെന്‍ററി (2016 സ്കീം) തിയറി പരീക്ഷാ ടൈംടേബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

തേർഡ് ബി എച്ച് എം എസ്സ് ഡിഗ്രി സപ്ലിമെന്‍ററി പരീക്ഷ സെപ്റ്റംബർ 2022 – തിയറി പരീക്ഷ തിയതി

2022 സെപ്റ്റംബർ പത്തൊൻപതിനാരംഭിക്കുന്ന തേർഡ് ബി എച്ച് എം എസ്സ് ഡിഗ്രി സപ്ലിമെന്‍ററി (2015  & 2010 സ്കീം) തിയറി പരീക്ഷാ ടൈംടേബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

ബി എസ്സ് സി നഴ്സിംഗ് ആയുർവ്വേദ ഡിഗ്രി സപ്ലിമെന്‍ററി പരീക്ഷ സെപ്റ്റംബർ 2022  – തിയറി പരീക്ഷാ തിയതി

2022 സെപ്റ്റംബർ  പതിനഞ്ചിനു തുടങ്ങുന്ന ഫസ്റ്റ് പ്രൊഫഷണൽ ബി എസ്സ് സി നഴ്സിംഗ് ആയുർവ്വേദ ഡിഗ്രി സപ്ലിമെന്‍ററി തിയറി പരീക്ഷാ ടൈംടേബിൾ,  തേർഡ് പ്രൊഫഷണൽ ബി എസ്സ് സി നഴ്സിംഗ് ആയുർവ്വേദ ഡിഗ്രി സപ്ലിമെന്‍ററി തിയറി പരീക്ഷാ ടൈംടേബിൾ എന്നിവ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

2022 സെപ്റ്റംബർ   പതിനാലിന് തുടങ്ങുന്ന   സെക്കന്‍റ് പ്രൊഫഷണൽ  ബി എസ്സ് സി നഴ്സിംഗ് ആയുർവ്വേദ ഡിഗ്രി സപ്ലിമെന്‍ററി തിയറി പരീക്ഷാ ടൈംടേബിൾ, ഫോർത്ത് പ്രൊഫഷണൽ ബി എസ്സ് സി നഴ്സിംഗ് ആയുർവ്വേദ ഡിഗ്രി സപ്ലിമെന്‍ററി തിയറി പരീക്ഷാ ടൈംടേബിൾ എന്നിവ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

ബി ഫാം ആയുർവ്വേദ ഡിഗ്രി സപ്ലിമെന്‍ററി  പരീക്ഷ സെപ്റ്റംബർ 2022  – തിയറി പരീക്ഷാ തിയതി

2022 സെപ്റ്റംബർ പതിനാലു മുതലാരംഭിക്കുന്ന തേർഡ് പ്രൊഫഷണൽ ബി ഫാം ആയുർവ്വേദ ഡിഗ്രി സപ്ലിമെന്‍ററി തിയറി പരീക്ഷാ ടൈംടേബിൾ, ഫസ്റ്റ് പ്രൊഫഷണൽ ബി ഫാം ആയുർവ്വേദ ഡിഗ്രി സപ്ലിമെന്‍ററി തിയറി പരീക്ഷാ ടൈംടേബിൾ എന്നിവ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

2022 സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചു മുതലാരംഭിക്കുന്ന സെക്കന്‍റ് പ്രൊഫഷണൽ ബി ഫാം ആയുർവ്വേദ ഡിഗ്രി സപ്ലിമെന്‍ററി തിയറി പരീക്ഷാ ടൈംടേബിൾ, ഫോർത്ത് പ്രൊഫഷണൽ ബി ഫാം ആയുർവ്വേദ ഡിഗ്രി സപ്ലിമെന്‍ററി തിയറി പരീക്ഷാ ടൈംടേബിൾ എന്നിവ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

എം ഡി/എം എസ്സ് ആയുർവ്വേദ പ്രെലിമിനറി സപ്ലിമെന്‍ററി പരീക്ഷ സെപ്റ്റംബർ 2022  – തിയറി പരീക്ഷാ തിയതി

2022 സെപ്റ്റംബർ പതിനാറു മുതലാരംഭിക്കുന്ന എം ഡി/എം എസ്സ് ആയുർവ്വേദ പ്രെലിമിനറി സപ്ലിമെന്‍ററി (2016 സ്കീം) തിയറി പരീക്ഷാ ടൈംടേബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

ഒന്നാം വർഷ എം എസ്സ് സി എം എൽ ടി ഡിഗ്രി റെഗുലർ/സപ്ലിമെന്‍ററി പരീക്ഷ ആഗസ്റ്റ്  2022  – പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷാ തിയതി

2022 സെപ്റ്റംബർ പതിനാലിന് തുടങ്ങുന്ന   ഒന്നാം വർഷ എം എസ്സ് സി എം എൽ ടി ഡിഗ്രി റെഗുലർ/സപ്ലിമെന്‍ററി പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷാ ടൈംടേബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!