2022 ഒക്ടോബർ പത്തു മുതലാരംഭിക്കുന്ന നാലാം വർഷ ബി എസ്സ് സി എം എൽ ടി ഡിഗ്രി സപ്ലിമെന്‍ററി (2010 , 2015 & 2016 സ്കീം) പരീക്ഷക്ക്, 2022 മേയിൽ നടന്ന രണ്ടാം വർഷ ബി എസ്സ് സി എം എൽ ടി ഡിഗ്രി റെഗുലർ/സപ്ലിമെന്‍ററി പരീക്ഷ വിജയിച്ച്, അർഹത നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്, 2022 സെപ്റ്റംബർ ഇരുപതു വരെ ഓൺലൈനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. പേപ്പറൊന്നിനു 110/- രൂപ ഫൈനോടുകൂടി സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടു വരേയും, 335/- രൂപ സൂപ്പർ ഫൈനോടുകൂടി സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിമൂന്നു വരേയും ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താം.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!