ഏറ്റവും കടുപ്പമുള്ള പരീക്ഷകളിൽ ഒന്നാണ് സിഎ അഥവാ ചാർട്ടേർഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്നറിയാമോ? പക്ഷെ ഒന്ന് മനസ്സുവെച്ചാൽ നന്നായി പഠിച്ച് നേടാനും കഴിയും. ഒരു സിഎ ക്ക് ലക്ഷങ്ങൾ സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയും.