7 .12 .2022 മുതൽ ആരംഭിക്കാനിരുന്ന, അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജുകളിലെ മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ ബിരുദ പരീക്ഷകൾ ( നവംബർ 2022 ) 12 .12 .2022 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന രീതിയിൽ പുനഃ.ക്രമീകരിച്ചു.