കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള തളാപ്പ്, ഹൃദയാരാം കമ്മ്യൂണിറ്റി കോളേജ് ഓഫ് കൗൺസിലിഗ്, കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഫാപ്പിൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കോളേജ്, തൃക്കരിപ്പൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ 2023-24 അധ്യയന വർഷത്തിൽ നടത്തുന്ന പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ കൗൺസലിംഗ് സൈക്കോളജി (പി.ജി.ഡി.സി.പി. പാർട്ട് ടൈം ) കോഴ്സിലേക്കുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 2023 മാർച്ച് 01. വിശദവിവരങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.