എം.എസ്.സി സുവോളജി രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ (2018,2017,2016 അഡ്മിഷനുകൾ സപ്ലിമെൻററി, 2015,2014,2013,2012 അഡ്മിഷനുകൾ മെഴ്‌സി ചാൻസ് -ജനുവരി 2022) പരീക്ഷയുടെ തടഞ്ഞു വച്ചിരുന്ന ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

പുനർ മൂല്യനിർണയത്തിനും സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്കും നിശ്ചിത ഫീസ് സഹിതം ഏപ്രിൽ 13 വരെ ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർക്ക് 7 (പരീക്ഷ) അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.