2023 ജൂൺ 5 നാരംഭിക്കുന്ന മൂന്നാം വർഷ ബി എസ്സ് സി ഡയാലിസിസ്
ടെക്നോളജി ഡിഗ്രി റെഗുലർ/സപ്ലിമെന്‍ററി (2019 സ്കീം) തിയറി പരീക്ഷാ ടൈം
ടേബിൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.