2023 മേയിലെ ഒന്നാം വർഷ ബി എസ്സ് സി നഴ്സിംഗ് ഡിഗ്രി സപ്ലിമെന്‍ററി പ്രാക്ടിക്കൽ
പരീക്ഷ ജൂൺ 12 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.