2023 ജൺ 6 മുതൽ 14 വരെയുള്ള തിയ്യതികളിൽ നടക്കുന്ന ഒന്നാം വർഷ ബി പി ടി
ഡിഗ്രി സപ്ലിമെന്‍ററി (2010, 2012 & 2016 സ്കീം) തിയറി പരീക്ഷാ ടൈം ടേബിൾ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.