ബയോടെക്കിലേക്ക് പ്രോജക്ട് അസിസ്റ്റൻറ്നേ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9995222478 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here