അമേരിക്കയുടെ ബഹിരാകാശ ഏജൻസി ആയ നാസ സ്ഥാപിച്ചത് 1958 ൽ ജൂലൈ 29 ന് ആണ്.

NASA established in july b29 1958