കൊച്ചിൻ ഷിപ്പിയാർഡ് ലിമിറ്റഡ് ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ അസിസ്റ്റൻറ് മാനേജർ തസ്തികയിലെ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ ഇലക്ട്രോണിക്സ്, അസിസ്റ്റൻറ് മാനേജർ ഡിസൈൻ ഐടി എന്നീ തസ്തികകളിലാണ് ഒഴിവുകൾ ഉള്ളത്, മൂന്ന് ഒഴിവുകളാണുള്ളത്. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി ഡിസംബർ 27. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് www.cochinshipyard.com എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply